Archives

Celebrități pe 2 roți – Coralie Clément

Una dintre cele mai promițătoare cântărețe franceze ale ultimilor ani, Coralie Clément se declară a fi pasionată de tot ce înseamnă mișcare în aer liber. “C’est la vie” una dintre piesele ei cele mai cunoscute în Franța are parte de un videoclip în care Coralie Clément își arată pasiunea pentru mișcare.

 

 

“C’est la vie” face parte din albumul Toystore. Mai multe detalii despre Coralie puteți găsi pe www.coralieclement.fr

Pește cu bicicletă

Este deja celebră declarația făcută de Gloria Steinem la una din conferințele pro-feminism din secolul trecut, în care aceasta a spus că “O femeie fără bărbat e ca un pește fără bicicletă”.
În cursul timpului, fraza cu pricina a tot fost adaptată pentru a servi mai multor motive… dar puțini au fost cei care au sesizat drama peștelui fără bicicletă 🙂
Iată totuși că s-a găsit un artist care să-i dea peștelui bicicleta mult dorită.

Foto © London Cyclist

Biciclete ASCII

Ce părere aveți de următoarea poză?

++'+''''''''''''''';''+''''+'++++';'''';;;:;;;;'''';;;,''+'''+##'';;';;;:';';+;''':#;;;':;+;'+''';'';;;'::;:'::;::;';#+;:;;:;;:;;;;++:;;;;;';;;;';;''''+''';'+;''''+'':;;;';;;;;;++'';;;;;;;;';;';''''';'''+''+;''+'''+'''+'+++++'+'+++++++;:;:'
+''''+''+''''''''''''''''+'+'+++';+'+:::;:;;;;'''+'+'':''++''+++'';;;';'''++'+;+;';#;;+'''+;''''';''''''';;;;;;;::;'''+::;;;:;;';':+';;:;;'':;;:';:;';;'';;;'+''++'''':;;;';;;';;;+;;;;;;;';;';''''';++''+'''''''+'''++++++++++''++++#+++#+:;;;'
+''''+''+'++''''''''+''''''+'''''''''';;:;';;''+'+'''';';'';'+++++;;:''''';'++++'''#'#+'''';+';;++;+''+;';';';';;:;;;'+';'':';:;;;'+:;':::;';:;;';:;;+:+;+'';':;+'''+':';;;;'''';'+'';';;;';;;;;;;';''+'''++'+'++++++'''+++++++++++++++++++''';'
+'''+++'+'++''''''''+''''''+'''''''+''''';'''''''''+++'''';''+#++''';''';''+++'+'+'+;+''';''+''''';'''';;;;;';';;;;''''';;';;':;;'++';';;;;;::;:;;;;;''+;''+';'''';';:;';;;;;;;';;';;;;'''''';''''''+;'++'+''''++++++'++++'+++++++++++++++++;;+'
++++++''''+''''+';''''';'+;';'''''''++''''+'''++++++++''''''+'+#+;;;'';;'''+;+:';';++;;;';''++'''+'''';;';;;;;'';;;;;'';;;;'''';;'++;;';;;;;;;;;;';;;;:++;';;;+';;':';:';;;:;;::;;;;;;;;:;;;;';'';'''''++++''+++'+#+'+++++++++++#+++++++++++++'+
'+''++'+'++';'+++''+''+;++'''+''''''''+''''''+'''+++'''''+'''+'''';;'++''+'+;+#''+'+#;';;;;''+''''''+';''';';;;;';;';'';;;''''''''++';;;'';'';';;;;:;;;+';';;';+;;+;';:;;;;;'';;';;;';;;;'''';'';;;;';''+'+''+#++++++++++'+++++++++++++++++'++++
+++'''''+'++'++'''++'+''+'++''''''''''';;''''''''''+'+'+'+'+++'++';;;''''''''''+''++''';'';''+'''';';+'';;''''';;;';;';;;;:;';;;;;+'';;;';';;'''';'''''''+'''';+''+;';:;'';;;;;;;';;';;';;''';';;''''''';+++'++'+++''+++++++++++++#+++++++++'+++
++++'+'+'+++++++''''''+''''''''''''''''''''''';''''''''''''';'''++:'';'+;';''''+'+++'';'';;;'''''';';+''';'';;';;;;';;;;;;;;';;;;;''';;;';';;';;;;';;;;''''''''''+'''';;;';;;;;;:+;;;;;';''''';'';;'''''''+++++'++++++++######++++++++++++++++++
++++'++++++++''''''''''''''''''++'''''++++''''';;''';''''+'''''''';+;;;''''''''+''++'''''''''''''''''''+''+#++;;';;';;;;;;;;;;;;;;;'';;;';++;';;;;;;;;'''''''+'+++;;'';';'';'''''+;';;''''';';;;;+';;;;;;'+#++'++++++'++++#+####++++++++++###+++
++++++++++++'''''''''++;''''''''';';''+'+';'';;''';';+'''';''';;;;;';';;;''''''+'+'';';'';''''''';'''''';';;''';';;;'''';;;;'';;;;;';;;;';+#;;;;;;';;'';;;;;+'''+''''';;;';'''';;''';;'++'''''';;';;;+'''++#+'+++++'++#++#+##+++++++++++++++++##
'+'+++'+++'''+++''++''''++'''''';;';';';';'''''++#';;';';';;;'';;':;;;';;''';';;++;';';;;;;;';';';;'';'''+++;;;;'';';+++;''';;';;;;;;'';;;+';;;'';';';;;'';;;+'#'+''''';';;;;;';;';';;''''''''';;;;;';''''+++++'++++++#+++++###+##++++++++++####
++''''++++++++'''+'++'+'++''''+''';';;''''++'+++++'''';+;+;''';;;;;;;''''';+;';;++;''';';;';;'';';;';;;';'';;;;;''''++;;;;;;;;';;;;;'+;;;;+';';'';;;';;;'+'';'+'''''';';''''';;;;;;';'''';'';;;';;;';'';''++++++'''+++#++#####++++++#+++++++++++
'++++'++++++''+'++'++++++'''''''''+'';''+'+'++++#'+;';'+''';;;;;;';;;''''';';';''';+;';;:;;;;;;;';;;:;;;'';;:;;;;'':;:;;;;;;;;';;;;;:';;;'';;+''''''+';''';;;+#;;'''';;;;';';';';;;';;;''''+'';''';'''''';'++#'+'++++++++##++++++#+#++++++#++++#
++'++++++'+++++''+'++''''''''''''''+++''+'+#++++'';''''''''';';;'';';';';';;;+;;;';';';';;';;;;;'';;;:;;:';;;;;;;'';;;'';;';;;;';;';;';;;;;;'';';;;'';;;'';:;++''''';:;;';;';'';++'';'';+''''';;''''';'''''++++''''+''++:;+++++++++++++++++++#+#
++'+'++'++++++++++'''''''''''''''''''+''';'+++';;''''''''''++++';';;:''';''''''';';';''''+'';;';'';;;;;;;';;;;;;;;';;:;;;';';;;;''+';;:;;;;::;;;;;';';'';;;';+';;++';:;;+;+''';;';;;;';'+;;';'';';';;'''''++#++++++++'';;''+++++++++;'++++++#+++
+++'+++++''++'+++''+'+'''''''''';'++'''''+';''''';'''''+;'++++++;;;';''';++';';';;;';''';;';;;;;'''''';:'';;''';:;'+'';;;'::;;;'++'';;;;:;:;+';';'';''''';'''+';''';'::;';'';+';''''''';''';;';;'';'''''+'++#'++++++'+'+++++++++++++++++++++#++#
+++++'++++'+''+'''++++''''+''+''''+'++++''+++'+++'+''++''';+'''''''';;;;;';';;';';;';'''''++;;'''';;;;;;;''';';;;;'++';'+';;;';'++'';:'';';;+';;;';'';'':;;''+''''''':;;'';';'';;;;;'''''''';';;''''''+++'+#++'''''+''''+++#:++++++#+#+++++++#++
++++++++++++'++'++''++'''''''''''';'';''+'+''+'''''''++''';';';''';';;;''+;;';'''''+;;;';;;;+'+'''';;'';;''';;;;';;;;:;;;''''';;'':;;;;+;;;;'';;;';;;;';;;;;;+;;+;:';;;;';';'';;''+''''+++';;;;''''''+';''+++++++'''''++'''++';;;';'+###++#+#+++
++'+++++++++'++'+++++++++'''';';;';'';';';';:;''++''''';'''''';';';;;';';;;;'''''''+'';+;;';';'''''';;''':'';:;;:;;;::'::;;'';;;;;;';;;'':''';';;:'''';;';;:;';';;;';;;:;'';'''''''''+'++'''';''';'''';;'+++'+'''+'''''++'''''''''+''+#+++++++++
+''++++++++++++'++++++++';'''';';'++;';;;'.`:++;+';';;;''+'''';''';';;'';'';';';;';+;';';;;'';;:;'''''''';'';;;';;;;+;;;;''+';'';;';;;;';;;'';;;''++';;;';'';;;';'';;;;'';+'''''';'+'''+''+''''''''''+''''++''''''''''''''''''''''''';'++#''++++
+++++++++'++'+'+++++++'+''';;;;;;:;';'';',:.`'++;'''';;:` ,;''''+';;';';';;'';;'';;;'''';';;';'';'''''';;;';;;;;;;;+;''';;+:;;;;;';;;;';;;;;;;'';;+';;'+'';'+;;;;'';:;;''''+';+'';';;'''++'''''';'+'''+++++''';''++'+'''+''++'+'''+'++''++++'++
+++++#+++++''+++++'+'+'';;;;;;;;';;'''';'+;;,'#+':..,,    `;;'';;';''+';;;;;;';'+'''++';';;;''+'';;;;';';'';;;;;';;;;;;';'';;;';;';''+;'';';;';''+''''''''';;'+';:;';;;;;;'';';'''''''''+'''''''''''''++''++';+''''''+'''++++''''''+''++++++
++#+++++++++''++'++'+++'''''';;;;:;;';'''+++::'#+++''',`..```` ,'''''''''''';;'''''++'+++'''';';'+'';;';''';'';;;;;''';';;;'';;;';;''''+'';;;'';''''';'';;'''''''++;:;';;';';:;;;;;';;'''';'''''';;'';;;++'';'+'''''+''''++++'++'''+'+'++++++#+
+++++++++++'++'+';';'';''''';;;':';;;';';';:+;##+##+++,,:;:,.` ` :;';;+;';;';;;;'';'+';++++'';;';;';';;;'''''';;;';;'''''';;;';;;';;+';'''';';;:;';;''';;';;;'':,'++':;;'';;';;';';;'';;;';+'+'+++''';;;''+'++'+''';'''++'+''''+''++;'+++'++++++
####+++++++''''''+''+''''''';;';';;:;;:;::';;;+#######,''+;'',;` `'';''''';;;;'';';';;;'++'';;''''+;';;:';;;;;;;';;'';+';'+'''':';;'''';;;;;::::::;;'';;;;;;;:,,.`.,.``,.;;;;;;;;'';;''''':'''+''+';'''';''''''''';;''++'+++'''';'+''+'++++'+'++
#+++++++'+'++''++++++''++';'''';;;;;;;;';:';;;;+#####,:;';;';''.` `;;;'''';;;'+'+'+;';'';';;';;;;'';';;;::;:;';;'''';;''';'+'+'+';''';''':::;;;;;;,,:;;'''';:.``````..,`,;';+;'';;''';+;';';';'+''';;;;''+''''+''+''+''++''+''++''+''++''';'''''
###+#++''++'+++++++++#''++;'''';';;;:;'';;;;'++;''##',;;'';;;';.  ;;';':,..``''+` ,+''''+''':;;;;;;'';;;';':';+''+;'''''''';'''';';;;;,;'+++++++''';';;;;;;:::,,,,,:::::+++';;:+';;''';;;''''+';';'';+++'''++'++++'+''+++'++'++''''''+''''''+''
++++++++++++++++#+'++++'+'''+'''';;;:;;'''''+'';';';..'''';;';''. .,;''';+'''''''+;,,';''+;+''';;;';+';;;'';';;+'++'+;;'';;';;;'';'';;;##+++++#++#+++'''';;;;;:::::::;';;++'''';''''+'+';;;+';'''''+'+++++''''+'+'''''''++'+''++;''''''+''+''+''
+++++++;'+'+#+++++'''''+';'++';;;''';;'''''''+;+''+..,''+;;;';';,+':,;;;;+++##'';##+#'''''++''';;'';';''':;:;;:';++'''''+;';;;;'';;';''+'''+++######+++++''''';;:;;;;''+#+++;'''+''+'+;';''#+#''+#++''#'+''++;''+';''''+'+'''''''';'''''+'''''''
''':+;'+'#++++#+++'+'';::;;+'';'''';';';'+';;##+++'....''';';;';':++''';+#####+''+##+:'''';+'';';;;;';'++'';;::;;'';;'''';;';';'''''+++''''+'''''+#+####+++++''';''+##++''+++''''+'+';+'''+'';''''';;;;'++'+'''++''''''''''''++''++'+''''';'++++
;;':'''''+++++++'+''';';''''+';'''';:';;+++';##++';,...;+;'''':';++;+++,:,+#++++++''##;';''';';;;;:;';++++';;;;';';;;:::';;;++'';++;''''+++'+'''+'+##+###+###++++++++'''';++';:;';+''+'++'';'+''''''''''+'''+'''';'''''''''';''+''+'''';''''+''+
;;;'::;;'++'''+;'+;';;;;'''+'''''''';+;''';';'+'++''....;''+'';;++`.`###############':':;';;:;;';;'''''''';';';''+;;'';;';;'';''+'''+++++++'++'++++',++#'+########;';:;''''+++';';;''++++;'''';''+'+;+''';';;;;;''''''''''''''++''''+++'++++++#+
:;;';;;:''';''';'';'''''+;''''';';;'+;+';;;;;+';,;+',,..`;;+;;;;;+.` :##++'####@##+#::;:;';';':''''''''+'''+'';;;';;''';';''''++++''+'+'+++++';:;'+:,:'#'####@@##:;+;:;'+';;';''''''+'''';;:;';;+';;;';';;;''+'''+''''''''''''+;'''++''+'++#'+++
'''''''''::;;';,''';;+;';;';;':'':;;';;'',';;;;;.';;;,,.. :;;';;;;.` `;';'''##;;##+';;';';;'';;;''''+'''+''+''''++''+;';''';''+''+';''''++++'';;;;;:,,:+',;'+##@@####+';++';'+'+;'';'';;;;';;;:';:':;;';;;+;;''';''''';;;;;'''''+''+'''''''''+++
'''''''';;;;'''''':'';'';'';;;'';;;''';+;;;,:;';:;:;;::,.. :;;;;::.` `+'+''++';'#+##;;''';;';''';+';';''+'+'+';'''';;';;''++'''''';;;';'';';''''';;++:;::'''#####@#++##+#++;''''''';;;';;;;;;;''''++++''''+;+'+'';+'''''';''''''''''';''';''''++
'';''';'';';';;';;''''';;;;;;';''';'':'';::;;:,;;;::;'',,..` ::,,+.``.;+'';+;:+###+:;':;;;;''''';;;;'';+++;''';;';+;';;';''''';'';';;;;;;;'''''';'#+##;''########+++##+++'''':;;'+';;;:::;;;;+'+++'++;';';'+';';''+'+''+++;'''''''';';'';+'+'''
++'''';';;':;';;'';;;';:;;;:;;:''''''';;;':';;;:;:;;;+'::,,.``  ,;.  '+'+;;;;+###+;:;';;;';+;:;;;';'+'+'';;;'';';'+;;;;''';#'';:'+;';:'''+'''++'.:#@':+#########+++##+;'++;;;;;'';;;'+:;;'';;''+++';;'';':;+'''';'''++'+''''';''';'''';'''+'++
+++'';;':;;;;''::;+;';:;;;;:;;''';+;''';;';;;'::;,,;';+;':;,,...`,:  `#';'+';#++++';;;;;;'''';+;;;;';'';'';;;'';;;;;;';';;;;;:;;'';;;;';';;;'''++###++##+++###++++###+:''';;;';;::;';'+';;'''';;'++';+';++'++';;';'+'+++''+'''''''''''+'''''''
+''''';':;;;;;:;;;+';;':';;;;:;''';;';';+;;;;;::''+'';:#:;,:::,,,;,  `#';';'+++;#@+:;''''#'+;+'';;';;;';'';;;'':'+;+;'''';'';':'++'';;;'+''+'''+##@#+'''+++###++++###++;''';;';;'+#''+''''''+'''+'++;':''''++';+'++''+++'''''+'''''''''+';''''
+''''''';:':':;';;''';';;;;;;;;''''';;''';';'.`.++++;';:';;;;,`  ` ```:+#''+:#+++++;##+';;##+;;;:;;'';;'''';;;';;'';+;;+';;'';;';;'#'''++'++;;::+###''+'++'##:#'+++###++;'+';;';;+++#+'++''+++'#+'+'+';'+'+++++'+++''+;+''+''''''+''+'''''''';;
'+'+''+'';';;;';;';'+;;';;'';';++';;;;;+''';.,.+#+++;``,:'::  ` ```.,,:+;':;###+++##+++'+++++';;;;'';+'''';;:;:;;'''';'+;'''++''';'''';;'+';';'+##''+++++++#'#++'###++;;';'';;;';;''+#+++'';+++''++++'+++++'''++++++'+'''++'+''++''';';'';';''
''++''';;;;;';;;;';+;:';';;'';+''';+''+;''''':;:+###++';;;;' ```...,,,;;;+;';:+##+,++#+++++'+++'+'';';;''''''';;;;''+'';;#';''''++'''+:';;''+'++'+#+'++++++++#'#+++###++';;'';;;'''+'++'#+++''''';+#+;+''+'++;+++++;'''''';''''''+'''''';';'''''
++++++';;;;;:';';;+;;';;;;'''''''';;''';';;'+;;;;#####++++++`...,,:;;;:;:#;;:'+#+#',,+++++++++'##''';;';;;'';;;;;';:;+''+;;''+++;++';'''+';;+;'+'++''++++++++#'##++###++;;'';;;''''+'#++''+''+++'';'';;';+++';++;;'';''''''''''''''';';''';'++''
'+++''';;'';;;;'''';';;;';''';+:''+;''';'++'''';;'#######+++.,:;;:;:;;;';;;':+++::;++++++++++++'+';;:. `..,::;;:;;;:':+;''+'++'''+''+'+';';';''+##'+++++++++#:;#+####+;;'';;';;'''+++++'++++'';++#';''+''++'''';;''+''''+''''+';''''';'''''+;;'
++++;+''''';'''''+''';';';;;''''+'';''+''++'+''';;#########+,'+;;;;;;';;;++':###+::::++++++###+##+.```: ```  `    `,,,,,::;';';;''+''''';'++####+++++++++#'+#+####':;'';;;;;;'''++'';''+';+;+'';;'''''''''''''++;;''';'++'''''''''+''''''';;
++++''''''+''';'++';;;':'';;+';+'#+''+''';++;''+:;#########.,''#;;;;;':;;+#;;####+',::,:;++++###++,``````:`;,. ``.,`. `` ,'''''''''';;;;;,,..,:#####+##+++++++###+####;;;+'';;'+'''';;''''+';'''+:';';''''''+';'+'';;'''''';;+'''''+';;''''::;''
++++'''''+''+''++'''';';'':'''+''++#++'+''++'''';;++''####:.+'';;;';';';;';+'#+####++'::,,::'+##++:,.,...,,`,;;..`,````````.'''''''''''''''''''###+#''+##########++;##';;';'''+'+''';'+'+';;'''''';;'';;;''''+;'';';;';;++;;'+;;'''''''';;;'''+'
+'+';';''''+++'+;';''':''':'+'+';'+++';++'+''';';;'+++'+#+.,'+;+''#:+';';;;;##########++#;::,'###';;::;::,:,,,,,,,,.........`+++++++''+++++++++####++''';;########++#;';'+''++'+''';''++'';;'+''''';;';;:;'''';;;;'+++':''';;':;;;;;';''';;''++'
''''''''';+'++'+;;''':;''''''+'';;'+'#+'+'++++'+:;+++;';...,'''#''''+''';;';;############++#++#####+::;:::+;;:;:::::::::,,,,,,'##########+++++#####+;+';''';'::'###'+;';'''+''++#'+';##'+';'++'+;++;;+'''''';'+;';'';;;'''+'''';';:;;';;;'+';';'
'''+++++'+++'';+''++;:'''''''''';+'''+++++#+##++:;+'';''....';;;';';;'''+';';######################;;;:';;;'::;;;:;;;::;;::;;;;;###########+''+++++++''';;''''''+++';;++'+++'+'++++';+;'+++;+'+#+#''';;'+';;'';'';;;;;;+::'';'';';'''''';''''''+
++++++++++++';++'+'';;';''+''''';+'+#++''''##++#;;;':;+',...`;;';;#';:'+#;;';#+####################:::':';;;;:;;:;:,:;'';;',';+;+++;++++++'+#######++:+:;;;:'';''#+::;+++'++'++++++++''#+++'';++';'''+++++'''':';''+''''''''''+';:;''''+''+''+'+
'+'++'++++'''+++;+'+';''+'''+++';'++;++#'+''++++;;##;;+''...`.';';'+''';;'+'#######################:;;;,;,;;':;;;;;;.:;;,;:;;'';,'';''''+++##+#####'+#'+;;;'+''''++:;;;#+'+++#++'++;;'+++#'++#++'++++'++'';++';;''++'''';';'''''';'''+;'';''''''
''++++'++'+++++;;';'';'':';;;;;''+';''++++''#+'';;##++';':..``.;'''+'#':';;;+#####################:;:,;;,;::::',;;;::;':;;;::;':';'''''+++++'####++#;'+';'''+''';;#';;;+#'+##+++''++'''++''#+''''''++++#+++'++++'+'+'+'''';;+;;;'''+++'';'';;'''
'';;+''+++++#+++;;''':+';;;;';;'+'+'#++'+:';;;''';##'''''',,.``.;';';;'':;''+####@##+########+####,,;:;;;:;:;::,;;:,;:::;;;,:;;,:;'';;;;;';';####++++.#+;+'+'''';'+;:''''+'++++++#+#+'''+'''+''';#'+++++++'+'+++#+++#+++'+''';'''++++;'++''''''+
':'';;'++++'++;';;;+'++''+'':'';''++;++''';';;'';;;''''';;',,.`` ;;;;';`++';#####@@+:##+####+####';;;;;';';;;'';;:';;::;:;:;;;;,;:';':'';';';#####+#'###+''#;;''''';;''+''+##++#+#+#++;';+;++''+'+;'''+';+''+##;+#####''++++++'+++'#+'+'+#+'+++'
;';;;;;'';';'';''#+''+;'+''''':;'';;;'''';;;;;;'';;';;;;'''',..``` .;:',:+++#####+@#'';########:';:;;:;;:;;;;;;;;'',;:;:;;:;':;:;:;;':;'+;''+######++###+;''';':;'':;';;;'+';;'#'#+;'''':+'''+++++++#;+;'''++++'+'''#+#+'#''+'+'+#'++++'+++++';+
';;;;'';';;''''';+''''';''';+';''''';;'+;';'''+'`;';''+'''++;:,.```   .':######++@@,;##';'';';;:;;:;;;;:;';';';:;;;;;;;:;':':;:;;'++':'';'############+';:;;;:''';;''';;+;;;;'':+;';';;;';''++''++';+';''+;;'''''+'+++';'++'##+++++++'+'+++#'+
''';;'''';;;';';:''++''';'++++'';+';'';'';';'+'';;;+;+;';'++';',..````` ::'######++##,''''';;:';;';;;:;;:;;:;:'';''';'';:;;;';;;.,:';';';''####++##+++##+;';';;;';:;';';;''';;';;''';;;;''+''+''''';;:';;;+'';;';;';'''++''++'++#+++#+++++++##+
++''';;';;;';:;:,.''';'+'+;+++'++';+'''''';;'+''+'+';';'+;';+;;;;,,...... :+####+###+##,'';''';;;;;'';;:;'':;';;''+'';'';;:::;;;,::,:.;';';'####+#+#++#;+#'+;';'''';;''+;';'''''''';;'';';;'';;;;';+';;;';'''''++''';;''+''+''''++'#+++#+++++##+
';''';;;''''''';.,;;';'';''+';;'''';+':++'+++'''''+';;+';+'''';''';;::,,,:'#####+'##++##,;'';;::;;;;;:::;:;:;';;;'+'';;':;'''';;;;` ;+;;;;'#####+''##++';'.+'+'+';+'';:++;''+';''+;'+'+''';'+';;'''';';;+''+'''+';;;;'''''++''+''''''#+#++++++'+
';';,;;;'++;'''`:;;'''''''';;'+':';''';++#'+'#'''+'';';';''''+';+'::;:. +++#+###'';##++##,;'';;;+;`,`` ,;;,;;'''''+;;;;::;:'';;;;```:; ;;:'####+;:;;#++';,`.#+++'+';;+#'';'''''+;';+''+''+++;'''+''+''';'+'+''';'';''+''+''''+++#+#;+'++++'++#++
;;;''';+'+'+'':;';'+'''';;''+'#'',,;+'#'##'#'+++++;;''';;';';:;''''''++` `##++##';####++#:.+;';;';:... `;';;;;;''';;';'';';;;';, ,....` ';'####;;;;'++++';:;''+::'',;:,;;+#+';+''';''''++'+';'+;+''''+''#++++++''+'';++++++'''+'+'+##+#+#++'++++
';;';';;'''''+;++'';'';''';'';'':,;,;#''+++++++++++;;;'';;''''++#+##++#,:;###+'#+;+'+##+:...,;:';:,.. ``;:;;:;';';';''''';'';:;.,`,:,,;',;####@;'';+'#++'::`;;';'::;'::;:'::+:'';;;';''''''+'''+'++'+'''''+''+++#'++''+++#+#++'''+'++'+#+#+'++'+
;++'';'''';'''':,;#'''''++'++''''::'';+';+++'+++++';';:''+++###+##';;;+,:####'#####':###...`.:;;;;`,``` ,;;;'''';;''''''';';';': .` `,:`;;+,+#+;;';+;++++;:;::,.:;':;':,:',;';';;;;;;:'';'';'';'''''++;;''++#+#+++;++#'#++++''++'+'##+++';'''''+
'';+;;'';''+;;'':,'+#+#+''++'+'+.,''';;'++'''+''++;:;'++####':;;;;:':;,:;'##########'+##.``.`,';;,,```   ;;;';+'''''''';'';';;` `.,,:'.;+,'#;::'';';#+++;;:,,`.;';'';;;;;;;;';;;:;;''';''''+'''++';''+:#+#+#+++'''++++#;+#+#++++'++#+''''''''+
;++;;'+'+''''+;+';.:++'++:+#+;++,;++'+'';:'''''+;,''+####:;;;::;'::;:;::;'+#''''';+##;##,.+';`,':;````   ;'+''++'''+;;'+;:': ````````;'++##;;;':';'+#+++',`, ;'::;;;:;;.;;;;;';;;;+';'+';+';'';''+''+'+''++#'+#+'+';#+++#+++'+++++#++++''++''
''''';+++''''#+'+',.,;'+''++++#:;'+''++';;;:';';;'++##;;;;:::;;+'';:+'';#####''::;;'+#'#;+#+'+`;:`..``   `:''''#+';'+'+';;:;`  ```.::;++:#+:;:;'';;;#+'+,.`..';;:::,,,::,:,:,::;;;',;;;'+;'''';';'''++'';+'+''+++'+;+''++;'';+++'+++''++#'++;
'''''++++'+'+'''+++:.,'';,`.;+;;;+'++''+''';;::'+###::;:::;++';';;+;';;++####;#;';::;;''#+:.`'#`;;''``  ` :',';;;;'++';;'+;:`  ````:;+:;#;;;;:;';;;''''+:. :';;''''+++'+++''''';:,:;:'';;''';;;;'';'++''''+++'++'+';'';''+++'';+'+++++++++++
++'+++'''';+'';;'+'',,++.,'',.;+'':'++:+'';';''###:;:::;+;;:;++';''+'';;+++##+#;':';::;;++;,.`'+.:,;``` ``   ';;'+';::::;':'`   ```;;#:##;,;;:;;;;;;'''##:,.+++++++++#+++++#++++'''';,;:''';'':';';''''''''++'++'+''+''''''''++''++++#++++++
';+++++++'+++;+;''+','+.:++'';+'+;+;';;+''':'+##;;:::':':';;+;;;';'::;;:#+##+##:;':;''::;'+:,,`:+.::``````  ``;;;:;+::,';;;+. ``````.;+,:##'+;';:,:;;,'''+#;::'+###+';:,,,,,:''++#+++++'':,';;'';'';;''''''+'';';++'''''+'''''''+;''+++'+#+'++
''+'+'+''#+;'+++'#+;'';,:#+++'++';'';;;'+';+++#;;::'';;;;;'';;;';:'':';,#'+####:+;':;';;:;'+##+,.+::'.````  ` ``';:;;;;;;;:'. ```````,,+,:#++:;';;';;;;+''+##':,.:,,':;;;;;;;:::,:,,+++++++';,;'+''';';'';';+++''++'+'+++''''''++''++''++++'+#'
+++''+;+++'+#+++++;',,,#'';';;,'';;;';;''''##';::;;'''';';;:':''+;;;;,::#:+###+',:'+;;'+;';;'#++;,+;#;;:`` ``  .;';;;;:';:' ``````,:'#,##;';;';:';;:'+++#+#;:,:.:;,:::::::::::,:;;::,;+#+++'',;;+;'''';'';'''''''''''+''+'+'+''''+''''++++++#
+''+';++'++'''++++;;'+:'+':''';'';;;'+'''+##;:::;;;;;;';:;:;;'';++';;:;:#:++##';,++:'':;''+:';;,+''++#'+` ``  ,',::';,::::.  ```..'+'###;':;::;:;:'+++###+#:;::;;;;;;';;;;'';::::,,;;;,'++++'':'+;;''':''';'';;''+;';';'+++++'++'+'+''+++#++
''+++'''''''';''';''++'';''';;';'';;'';;+##;;::;;''';;';';;';;+#'';';+;;#,++##;;:'+;;:;';;';+';+:++++##;````` ,' `,:;:;,;': `  ``,+#+:'#';':::::,''+##:+''++'':;;;;;';;';'''+'';'+;::,:;:;:#++++;:'+'+';;;';'';'';'''';;'''++''++'';'';+''+++
'''';';;'';''''';''+++;'';;;;'';;;;;;;;+##;;:;;'''';''':;';'::;';;;'''+++,++##';:'',;::,:';;#:';+++++++#:.````.'` `:;,;::;,` ``  `.+##;+#:,;;::.:'++#;::++'++##';';':;';;;';;';';;';':':::;:;:+++++:''+;'''''';;'';;'';;;;'''''+++'''+'''''''+
+''+:';;';'+'''+'''+'';+';'+';;;;:;;;;+##;;:;;'+'';;;;;;:::+;';''';''+++#;+###;;,,:;;;:;;,:''::;++++++++#.````+.  ;`,:,:;;,````````.##;'+';:';;:;'++#::;,:+''+@##'''':'+'''';''';;;:'+';:::::;::'#+++;:;'':';;';';';;;'''::,,,';'+#++'+''''''''
;'';;;;''+;;+;'''';;;'+;'+''';:;;;;;;+##;;:;;++''';;;;+':;:;:;;;'';;'''##++##';;;;;'';::';';;;:;'+++++++;#.```#: ` `.':;;,'``````+`;#+;;#;:;:;;'++#::;,,;:#;:####',;';'+'++;;';;;;';;''';;;:;:,':,++++':;;;;:;'';;;';';;';;',,;+;;'++++''''+';'
;;'';;';;;;':;'';'''';;'''''';'+;;';'##';:;;'+'';;:';;:';:';:;'';;;';;+#+#++#;;;:;;''+':;;;';;;';+'#+++++:#.```+`  :,';;;.'````+:`##::'+;;;;;'+++:::::;:;,+'++#+#;::;;,'';:'''';;';'+;;';'''':::;:;#++':;;;;;;;;''';;:;;'';;:;'';''''';;;;;';;
;';;:;;;;'';'''';;;;';;;'';+;;;;;'';+#+;::;;;''''';;;'';;''';;:;;'';;'##;#+##;';;'+'++:''+'';':#;'+'#::++''#+'`.+ `  .,+,`+```;+:+##:+#+;+;;;+++:;,:::;;;,##;#####:';;,,:'''';;;';;'':;:'::''';:,;:,++++:'''';;:';;;';''+''';';;;''++;;';;''''
'':;';'+;''''';';;;:;;;';;+'+';;;+:++#;::''+'';:'''+';;;;'';:';''';';'##'++##:';';':;:;++;;';:;;''+'#,:.++++#:++++```  ;::`::```+####::+;;;,'++#:;,';;;;:;;'++#+#+#;+;:;';:,':;:;':';;';;';;;'''':::;:+#+';;';';''';;;'++';;;';';';:;;:,:+';;:;
;;'';;';''''+';;;;:::::;;;+;''';+;'##'::,';;:'''':;;:;':;:;;;'';';+''+##'+##'';;'+';'+';:;:,:::;:;'#;'#:.'++##.`+++ ```,';.`+``;+#.#++#++::;:++#:':;:;;;:;;;,#;+###+#;:''';';:;;::;;':'';+;';;''';;'::;:#++';:':''''';;;;;:'';';;;;'';'';:'';;:'
;'''';'';';;''';;;;;;:;'';'';;''';+##;:'+;:;;;;;;;;';;;:';''':''+'+;'####+#++'''+''++;;':;;:;;;;'+'#+;+;,.`++#+```++``;:,..`+`##'..####++;':+++:;:';';;;;';;:;#:++###+':'';';;';;:;':;'';;;'';;';;;:':,;:++++;;''';'';;''';':;'''';:'';;;;;;::;'
'''+'';'''++'';'';;;;;;''+;;':;+''+#;:;';';;:;'';::;';;:;;''';;:++'''+##++##;''+''';;''':;;':;;:;+;##'::,,.+++#'.``#+''+:.,.#+;;;,:####+';'++#::,+'::;;;;;':;:#'++#+##:;:''';';':;;#,:;;;;:;;'';;'+;;':,;:+#++:+;;';;'''''''';;';,;;;';;:;;;;'';
+''';;'';';;;;;'';::;;;;;'''+:'';+#+;:;'+';'::,;:;';''+;+';'++'''+#;+##+++#;;'++''++'::'';'+'';;:;;+#++;+#+++###:```#;+#:;`;#,``..#####'+';+++::';;'':;'''';;''#:++###;';:;';';':;:::;;;:;:;;;;''::;:;+::;:#+++:':':''';+;;'''''';';'';;;;';;;''
+':,:;;';;:;;;:;;::;:::;:':;::;''+#;;;:;;;;';:,;:'';;+';;;:;';'';'';++#+++#'+'+'';'';::;;;;';''''+''##:;;#### +#+,.#';;'+'`#+`.'+`##+##';;'+#:':;''''';::;';;;:+'#+####';,;:,';#;,:;;;;:;'+;:;:;:;:::';'::;;+++'''';'''';:';'+;';;'';;';';:;:;''
;,,.,,:;;;;';;;;:;:;:;',:,'':,';'++;:;:''';;;'''':;';;+';;;;;;+';+;;##'++##';;;;::;,'''';;;';;'';:#'#+;'''+#;``:###;',.`++`+````.:####++''++:;':'++'';;':';'';';+;#;##++;:;;:.;';;;:;;;;;'';':,;::;;:';';:,;,+++'+::'''''''';;;'';;'';;';';;';;'
;,,,,,,:;;;;;;::::::::;:;;::';':+#';'''';;'';;';;;'::'';''';+';;;;;'##;+##:;;;:;;::;;;;;'';;''+;':#;##',;':,':, ;';;+;':'+;#`````#####++'+++:':;+;';:;';';''''''#:+++#++';;;:;;;;;;;';:;;;':;':,;';'+;'';;:,::+++';''+''''';'';';'';;;;:';';';';
:,:,,,::;;;';:;;;';;:;;:;';;';:'+#;;:'';''''::;;;';;;;;:;;;;';;;:;;+#:;++#;;;;;':;::'''';';;:;'+';:;##'';;':##:. .';;'@;.+'#++::+#####+''+#:;#'#'';'''+;+;;''';''''#+##+'+''';;;;;;':;,;;:;;:::;,;';+'::;:;,::+#++;:;:;:''';'';;;;';;;';;;;;;::;
,::::,;::;;:::::,,;;;;:;;:;'',,'##;#:':''++;;;';'#''';;;;:;;;;;::;,#;;+#+;:::;,:;;,,:;;;;;;;'++'':+;##+'':;'::+,` +'++;;;;+++#'++#####+'+##:+;'++'';#''''++':''';#+##'##+'':;;;:'':';';;:,;+;;;;::;'':;:',;::;:+++';;:::;;;;:;';;':''+;''';';;;:
:::::::::;'';:::;:;;;;;;':'+;,;'+#;':,,,,,,,;';';';'''';':::;::;;:`,.;++#,,,::,,,,:::;;;;'';';+#':+;##:::';'':#+,+++'+''',';;'+'++###+;'++:;::++#'+'''++#++;+:'+'++#+++#+;;'';;'';;;;';:;;;;:';:';;';;::'';;::::#++;'';';;':::';;,'''+':';''''''
:::;:,::::;;;:::;;;;;;;:;;:;;:''#+;#''+;'++;;;'+'';;;;';;;::;;:,,,:.:;++'::::,::,,;::;;;''''';';::,'##;,';'';;:;+#++++;;''.##++##;###++++#,++';##'++#'''++#'#+'++'#++#+#'#;:;;'+'''';':';:'';':;:;';'';;;';',';:+++;+;;':;:'::'':';;;'':'''';+;;
;::;::::::::;,::;;';;::::';:::;+#';+;;'''+';';+'+''''+;+';;:':;;:,`,'+++;:;;;:,:,:;;;;;';';'''+'',,;##;'+'';+';:#+#++++#;';''#';++###+;+++:+:#++,####+''++#''++';+#++''#;+#+;;'++;'+;;:;+';''::;+;'''';''';;:::;,+++';';';;;;;;;;;'';:;''';;;'''
;::::::::::::::;;;';;;:;;;::,;;+#;;:'';+''#+'':;;';'';'';;;';:;:;;:`.##+;;::';;;;::,::;+''+++';:;;+'##''+';''++;;,#+++++;;+:+'';'#+##''+#:;;;#'+;;'##++';++#';;';;+#++'''#+';';++++;;;;''':;;;'+;'+''+''':;;'';;:+++;+;+;;;::;+,,+''+;;::'+''+;;
::::::::::::::::::;;::::;:::,+'+#;;+;''+##+#;'+''''++'#;';;+;:'';:`++#'#;':::,,:;,::::::;';':;;;;::+#+++''+###+;;::++++'';+##++++####''++:;'##++'';,'+++#'+#'##''''++'++;#+':';''';'';+'';'':'';';'+'::''+'''';';;#++;;';';;';;::'+''';;;'''''''
::::::::;::::::::;;;;:;,,,:;;';+#;:';';,;;;;;;;''';;;;;'';;;:':;;:+#'+#:;;::::::.::;;;;''';;::;;:';##'+'+++'+++'';:,##++++++++++;###+++++:+:':+'++;+;++#+@'+##'##+'++++'''#+'##'#'++;''+''':'';+'';;++'+++;;';''':+++;+'+;'+;;'';;''''''';';';;'
::::::::;:::::::::;;::::;'::;;;++':';;':,::;;;:::;;;;;;';;:;;::,:`+.++#:;+;;:;';:;';;;;;';;;::::,+'##++++++'+'#'+''##++#''+#+'++####+++##;':###+#+++:','+#+#++##'####+''#++#;;++++++''+''':;'+':''++#+##'##+;;':;:+#+;''+'';;;''''''''''+';'''''
:,::::::::;:::;;,,,:::::;+'';;'+#';:;;;:::::;;:,:::::,::;;;;;:, :`.'++::';;;:':;,'':;:;::;;;+''+:+'#++;'+'+;+#;''++####+#+++++######++++';+;+#;+##+##'+:++':+'':+####++++'#'++''+;#'++''+:'':;+;++'+###+'##+++';+':++'+'+:'+';'';;'''+;;;++;'''+
::::::::::::,;';;;;:.`,:;:;';';+#+;+;::::;::,,::;:::;;::::';;:,;`.`,#+;;:;;;;;;;::;';':;;'':';':';+#''+'+;+#+#';#';+####+#'+++++###+';+#;;,;+''######++;+:#'+#++';'#++'#;;':#+'+#'+;''++;;+'+++'+;+###'+++#'#+'#';:+#++++++'+''+':+++++++'''+++'
:::;;;;::::::;;;;;';::,.,,;;;;;'+#;+,,,;:,,::,,,,,::;:;''';'';;::;.,;;';:';+'';;:::;;+;';';;+;;,:'##+#''#+;##;+'##'++####+#+++++###+#++#:::,#++',+##@#'++':+#####+;'+#+'';;;##'''+##'';;+#+;#:+#''+#+'@#+#;#'+++'+:+++;;'+++'''''''++++++#'+'+'+
::::::;,,,,,,:::,:::':;::,,.,;;'##;;:::::,,::,,::;:::;;;;':;;;:;'::;;;;';;;;';;;';;':';'+''''',;;+#'+#;++##+''''';+''+###++#++'#####''++:;';+;:;:##++##++#'+;###+##'+#++''''++'++';++#;;'''++##;#'++#++#++#+#''#;;;;#+';+;+'+++''+'++'++#+'++;'+
,:,,,:,,,,,,,,,:::::::;;::;:;:,,+#;::::;,;:,,,,,;::;;;;;'';;;;;;'+';';;'''''+++;';+++;:;;''''+.:'##+++#+'';'''#++#';''+###+++'+####++;++:+#'#'#''+;;++#'+;'+#:'+#+#'+;+++,+':##;+#+++#+#;++##+##+###';;;'###+#''#+':#++;''++''+''''++:'++'''+++'
,,,,,,,,:,,,,,,:::,:::::,::;';;;+#';',.,...,,,:,,:::::'+'';';';;;''''';''+;;''''+'+++#'';+'++.;'+#'+#++;+;,'';+''':'++;+###+#++###++:#+#:':'#+++;++##+;:'+;+':,,::;''+++'+''+:++#';##'#'#+;+#####'+''+++'+#'+'':.';:+++''''';+';'#'';''+;+'+''''
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:'';'##;':;;:,::::,:.,:::';;;;,::.:+;'+;''+;''+'';+++';';;;;;;;;:::'#++++''+#+'''+''++':'+''+###++####';:.++:;,+'+';:;;''''++'';;+++:++####+'#':;.,,@++';++++'+++++##';:::;;'++:''##'+':+++'''''';;'';'''';+;++++#+'
,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,::::,,,::,:;##';;;++++#+,::::,,;::;:;''';':,.,;,:;;';;;;'+'';''+'+''#+:.:'##''++++;##'++;#'++#+++'''####+###++#';#+;;#'++++++++##########+;'':##'++#'+:,.,:'++;#@';;:::'+++#+'+'+@###'+:';#''#:+++++++++'#';'''''#';##'+++'
:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,::::,,::::::+##;;';;;;,;;'+'';;;:::;';;;;;';;:;,:'';''';+''++';'+++';'`,'+#'''++'##''#+'++''+;+;+''';+##+'+#++'+++#+++;#############+''''';'+':;+'++#:,``.::;:#;'+#'+#+#@@#'#;++''+''+#+;+'';':+++++++++:'#'''':'++'###+''#
,:,:,,:,,:,,,,,,,,:,,:,,;::::::;::##';::';:;:;;;;;'''+';#+##';;++++''++';;'+++;'''';++++'' ,;'#+++'+;'#+++#+###+'++'++#';''++'++++####+#+#+:######++''+++''''''';::;;;''###+;.,:+:',+#'##''#'+#'+;#+#'+'++'''++++;,:++++#+;'++'+'+'++:;+'#+#'+''
,,,:,,,,,,,,,,,,:,,:,,,,,,:;;:;;;:'##;;;,;:::;::::;';;:;;;;;:'''''';'';+'::;;:;:;:';'''': .:'+++++++++''#'''''+''+#++''':';;;';'''''''+'++++';::;''''+++:::;;;';''';'+'+#+#+#+,;:;+''+#++++#'#'#'+#'#+#''#';+#+#';+:##+##;++'+++;'+'+;;+'++'#++'
,:,,:,,,,:,,,,,,,,,,,::,,,:;;'';;;;+#+;+'::::;;:;;;;:;:;::;'''+''';;;;;;;;';:';;:';:;::: ,:'##'''';+;+''+:#+'';++;''+';#';#...;'+############+++++''''';;:,:::+'':''':+'####+#':;:;'#+'##+#;++#++#'##;+;#;#++#+'#:+:+#++;';'+'''+#'+++;+'''++##+
,,::::,,,,::::::,,:,:;:::::''+''';;;##';+:::;:::;,,:;;;;::::;.,::::;;;'';:,;::;;;;;;,', ,:'##;';''++'++++''':;''''+';+'+'++:+``'########################+++''''''';':,:'##++#+'+,';+'#+;:;;'+++'+#+''++'+#+####'+:::+#+'''#;+';##+'#'+'+'++#####
,::,,:::::,,,,,,:,:,,,::::;;''++';:;'##';;;,::::;:;;::::::',,,:::`;;;;;::;;::::;;;;;;``:;'##;;;''''++';'''''''''';+;;+''+''++#`;;'';+'++#+++++#####################++####+#+#';';'':';'+#'+++';:::+##+''+#++++;'+:+:+#+++##+'''##+++;''++#++###+
:::,,,:,,,,,:,::,,,::::::;;+'''+;;;::'+#';'',,::::;;:;::,.;;::,::`';:::,;;;,;:;;;';; ,:;+#+;;:;;;;;;;'''''+#;''#''++'+++'+;+;,,`;;;''''+##:;,;;;:;::::::,,:,;::::::;+:''#;#'+';'''''++;++###;;+#++++;';::;;''+++#+#:#+++#+#'''+#+#;#++'+++##++'#
,,,:,::,,,,:::';:,::,::::::'++;';;::::'##';;;`:::;,:::,::;::,,,,,:,;,,:;';::::;:::``,:'+#''':;;;''';'';;';'''';'+;+++'+'++++:,,.;+''++''++:+;:';::::,:,:,::::::,::::;':;;';';#'';::+#'';++++'####'##++#+'#++';::,++:+#+@#++#+'+##+'+#+;+++#++###
,,,:,,,,,,,,,,:,,,,:::::::::'';;;;::::;'+#+;++,:::::,,,:,,,::::::::,,;:::;:;:;::` ,:;'##::;;;:::;:;:;''+;''+'+++';+++';+'+'#+:,,`,'''''++++;,::::;::,::,;,,,:,,,:,,:::::;'';;+''+'++;'++;++'##+#+;'+#;;'+'+##+@#:+;:+++###'#'+##++'++#+##++++#';
,.,,,,,,,,:,,,:,:::,,,,:::;;;;;;;::;::;;;#++';;:``,,,,,,,;:::,:,,::,,:;;;;;::: ,::;+#+:::::::::,::;;:;;'''''+;;';;'+'+''+'+';:,,:;+'++;'++:::,::,,::,;,,,:::,,:,,,,,,+;;';'+';'';;'';':'''+#+'+';'''+++'+'+'+##:+;'++'+#;##''+++#'+##+##'#+++++
.,,,,,,,:,,,,,,,,,,,,,,,:::::::;:::::::::,+#+';;,,` ,:,::::;::,::,;,,::;'::..`,::'+#+:,:::::,:,:::;;;;;:'''+''';';'++';:;++:+':,:.'++++++++''+:::::,:::::,,,,,,,,,,:;;;';;+';;;;;'';''+'+;:;++'+;'';'++;#;##'+#+#::+++''+;++';++''+'+'++#####+##
,,,,,,,,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:::;::::::,,,,,:#++';;:,. `.;:;:,,,,,:,,,:. `,,:;'+'+':::;:,,,,,:;:;;;'''';'+++';';+'+;++#:+':+';::,.;;:;:;:++:+;;++:';'';:,,,,:,,,,:,;,';;:+,:;,;;::;;;'+'++'':';;+'#;#;;'#++;+#:'':++++++'+'''++'+#;+'+###'#+'++
,,,,,:,,,,,,,,.,,,,,,,,,::,:,,::::::::,,,;,,,'##+';;::,..   ```,  .,,:;''+++'::::,,::::::,,,::;;;;'';+'+'';':';;#+;+++:;'';::.;::;:::+#'';.:';:,,:;;:++++++++;''''#;';,,,,::::::;;;';''+;;;:#+'@;#''+++#+#:;;;+++#+'++#+#+'#++#'####+++##+'
,,,,,:,,,,,,,,,::,:,,,,:,,,:,,:::;::::::,,:,::,;+#++';';::,,,,,,,,.,,,::'''+++#'::::::::,,:::,:,::::;;''++'+;';''+;;'+'''';';;;::,,`;::::::++;:::;:,,:,,,,,,,,,,,;,,,:,:::,,,,,,:,,::,:::;;';';+++':;+#+#++;#;:;#:++++#+++#++'#'++''+'#+++##'#''
,,,,,,:::,:,,,,,:::,,,:::;::,::::;:,:,,;,,,,,::;;,+###++'';;;;;;;;;''''+'+##+;;;;;::::::,,,,,,,::::::;:'';';;';':+;;'':;;;+'';;:::,,;,:::,:'++;;.,::,,,,.:,,,,,:,:,,,:,:,:,,,,:,,,,::;::::;:;;'+'+'''':#+#++;+,,';#++#+'++#+#+#'++++++++#+##+#++
,,,,,,,,,,:,,,:::::,;:::::;;::::;;::::;;;::::;:;':::;'+####++++++++##++#+';;;;;;;::::,,,,,,,,,,,,:::;;;',::::''':';'';;;:;;;;;;:;;:;`;:::::,++';,.:,,,,,,,,,,,',,,,,,,;,,,,,,,:,,,,,,::,::::;';;;'''+++#';'++;;,:++++##++++'+'''++++'+'++''+++++
,,,,,,,,,::,:::,,,::,:,::::::::::,::;:::,::;:;:''::;:::::,:;'+++++++';;;;;:::::::::::,::,::::,,,,,:;:;;;;;'';;':'':''';:::;;;';:;:::,.;::;:::++:,,,,,:,,,,,,::,,,,,,,:,.,,,,,,,:,,,,,,:,,:,,::::+;';;;;;''+;.,;;;+#+'+'+'+#'#''#++++''+#;+'''+'+
,,,,,,,,:,,,::,:::::::,,,,:::,,;:::::;;:''::;+;;;:;:::::,::::;;;;::::;::::::::,,,,,:,,,,,,,,,,,,,,:,::,::::;;::,;'';'';::::::::::;::,,;:::;:;'++;,,,,,,,,:,',,,,,,,..,,,,,,,,:,:,,,,,,,,,,,:,,:,:;;:::;:';'':,;:+#+''''++#+;'''+++'+;''';+++++++
,,,,,,,,::,,,,,,,:,:,,:::,::;:::::::;:;:;;;;':::::::::::::::::::::,,,,,,;:;:,,,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:::;;::,;:::;;;::::;:::,,:;:::,`:;;::::+++;,,.,,,,;,.,,,,,,,,;,,,,,,,,,,:,,,,,,,:;:,,,,,,,::::,:::::;:+;'+++;''+'''++++'++''''+''+'+++'++
,,,,,::;:;;,,,,,,,,,,:,,,,,,:,,:,,,::::;:,,::,,:,::::,,:;;;:::::,,,,,,,,:::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;:,;;;,,:,,,,:::::::::::,,:;:;:::`,::::;:+#+':,.,,;,,,,,,.,,,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,:,,,,,,,:,,:::,:::';;+#+;;;;;'++'+'+'+#''''+++++''''''
:,,,,,:;::::,.,.,:,,,,,,,,,,,,,,,:,,,,,:::;,,,::::::,:::::::::,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,:,:,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,::;:::;;,,:,,:.,++'':,,:;:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,,,,,::::,:,:,:,,,:,,,,,;:;+++;::';;;''';'''++'++;;''''';;:;'
:,,,,,,::::::,,,,.,,,,,,,....,,,..,:,,,,..,,::,,:::,,,,:;::::,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,...,,,,,;::,::,,,,,:,,,,,,,,,,,,,,:,,::'+;,,,,:,,,++'':,.,,,,,,,.,,;.,.,,,,,,,,,,;,,,,,;,,:,,,,,:;:,:,:,,,,;+:+++',:;::::;;:;;';;';''';''';;;;::'
,,,,,,,,,,,,:,,,,.,,,:::,....,,:,,...,,:,:,,,,,,,,,,,,,::,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,:,,,,,,,,.,,,,,,,,,:;::,,,,,,,;,,,,.,,,,,,,.,..,,,,'+;,,,,,,,:,+++;;:`.,,,,,,,:,.,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,:,,;;;:,,,,.:';'+++,,::::::::::::;;';;';;;;''++++'+
,,,,,.,,,,,,,,,,,,.,,,;,,..,,,,:,:,,...,:;;:,,,,,,,,,,,,,,:::,,,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..,,,,:,,,,,,,,,,,,,,,,,:;:,,,,,,,,,,.,,,,,+;+`.,,,,,,,,;:+++;':,`,,,,,,,,.,,,,,,.,,,,,,,.,,,,:,,;,:,,,,:;;:,.,;:;'+++,,,,,,:::::::::::;;''';;;''';';;;
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:::,,,,:,,,,,,,.,,:;;;,,,,,,,,,,,::,,::::,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,.,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,.,,,,.`''+`.,,,,,,,,,,,+#+;':: .,,,:,,,,,,,:,,,,.,,,;,,,:,,,,,,,,,::;:,,.:;;;'''+.,,,,,::::::::::;::::;;;;';''';';'
,,,..,.,,,...,,..,.,,,,;:,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,::,,:;::;;:,,,,,,,,,,,.,.,,,:::;:,,,,.,.,,,,,,,,,.,,,,,,:.,,,,,,,,,.,,:.,,,,,',,,:'',::::,,,,,,,'##';:,, .,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,:,,,,,,,:,,,,,::,`:,;:+''+,,,,,,,,:::::::::;::;;;:::::;;''+''
,...,,,,,:,,,,::,....,,,,,,,,,,...,,.,,,,,,,,,,:;''';;':;::,,,:,,,,,,,,,,...,,,,,,:;;;:,,,,,....,,.,,,...,,.,,.,,,.,,,,..,:::,,,,,#:;'+':,::;:,,,,,,,,,+#+;;:,``,,,,,,,,,...,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:: ::,;;+'++::,,,,:,,:::::::::,:;;;;;:,,:;;;';;;
:,,,,,,,,::::::,,,,,.,..,...,,,,..,..,,,.,,,,,,,,,,,,,:::,:,,,,.,,,,,,,,,,...,,,,,,,,,,,,,,..,,.,....,....,,.,.,,.::,,,,,,,,,,.,,,,;++';,,,,,,::,,,,,,.,+++';;,.` `,,,,,,,,,,,,,,,;,,,::,:,,:,:, .,,;:;+;+'::::::::,,,,::,::,,::::;;::.,,:;;:;;;
.,,,,,,,,,:,,,,,,,.,,..,,..,,,,,,,,,,,,..,,,,,,,,,,,,,::,,,,,,,,,,,,,,.,.....,,,,,.,,,..,,,.,,...,..,..,,.,.,...,,,,,,,,,,,,,,::,.,,:::,,,,,`.,,:,,,,,,,,,##+';;,.` .,,,,,,,,,,,,:,,,:,,,,,,: .,,:;;++'+:::;:::::::::,:,:::,,:,::,,:::,::;::,,,
.,..,::,,,,,,,,..,,,,,.....,,.,.,,,.,,,,,,,,,,:,,::,::,,,,,,,,,,,....,.,,,,,,,,,,,.,,,,,,,.,,,,.,,....,,,,,,,,,,.,,,,,,,.,,,:,,,,,:,,.,,,,...,,.,,:,:,,,,:,'+++;:;,:.` `..,,.,,,,,,,,,,,` `.,,:;;++;+'::,::,:,:,:::::::,::,,::,,::,::;:::::,,,
,,,,...,,,,,....,,,,.....,.,....,,,,.,,,.,,,,,,,,::,::,,,,,,.,,,.......,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,..,....,..,..,,,.,,,,,,,,:,,,,,,,,..,,,,,,...,......::,,,,,:::'+++';;:,,,.`    `,  .,,,,,;;;+''++,::,,,,,,,::,,:,::;;;;;::::,:,::;:::::::::
,,,,,,.,....,,,,...,,,,,,,,,,,..,,.,,,,.,,,,,,,,,,:::,,,,,,,,,,,,...,.,,....,,,,.,,,,,,,,,,,,,.,.,,,,...,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,:,.,,,,...,.,.,....,,,,,::,,,::;+#++':;;,,,,,,,,::,,,,,,,,:;::'+';++:,:,:;:,,,,,:,,,::;:::::;;:;::,:,::::,;:::::
,,,,,,....,,::,,,,,,,,,,..,,,,::::,,,,,,,,::,,,,,,::,,,,,.,..............,,.,,,...,,,,,,..,.,,,,,....,.,,..,,.,,.,,,,,,,,,,,,,,,:,,,,,,,.,,......,.,,:::,,,,,::::;++++++;::;;;;::::;;;;;::'+++''+',,,,,,,,,,,,,,,,,::::,:,:::::::::,,:::::::::;;
,,,,,,,.,,,,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,,,,,,,,,.,,.,,,,,,,,.,,,..,.,,,..,,.....,,.......,,.,.,.,,,,,,,,,..,.....,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,::,:,,,...,,.,..`.,.,:::::::::::::;;'+++#++++++';;;''++++++#++',,,,,,,,,,,,,,,,,:,,::,,:,,::::::::::::::,:,,::::
.,,,,,:,,,,,,,:,,,,,,,,,.,,,:,,,,,,,,,,,,,...,..,,,,,,,,,,....,..,.,.,,..,,,::::,,...,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,.,,,,,.,..,,,:::,,,,::,:,...,....,.,,...,::::::::::::::;:;;'+++++++++++#+#+++#+:,,,.,,:,,,,,,,,,,,,::,,:,,,,,:,,,::::::::::::::,;:::
,,..,,,:,,,,,,,,,,,,,,,.,,,::,,,,,,,.,.,,,,,,,,..,..,,,,..,,....,,,,,..,,,;:,:,:,....,,,,,,,,,,,,,,,,,,...,.,.,,,,,,,,,,,:,,,:,::::,.,,,,,,,,,,:,,,:,:;:;::;:::::::::::;;;:;;'';;;::,,,,:,,,,,,,,,,,.:,,,,,,,,,,,,,,:::::,::::::;,,::::::::::;:,
,,,,,,.,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,......,.,,.,..,,...,...,.,,,.,...,,.......,:;:.,,,,...,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,....,:,,,,,,,,,:,::::,:,,,,,,,,,,,:,,:,:;;;;;;:,:::,,,,:::::::::;;;:::,:::,,,,,:,,.,,.:,,,,,,,,:,,,,,:,,:::,::::,,:::::::::::::::;
.,,,,,,,,,,,,..,,,,,,,,,,,,,.,................,,.,:,:,...,,,....,,..,....,:::,,,,,,..,,,.,,,,,,,,,,,,,...,:.,,,.......,,,,,,,,:::;;;::::,,,,,,,,,,::::;'''';::::,,,,,,,::::;;::::::,:::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,::::::,;;::,,:::::;::;;:;::
,,,,,,,,,,,,,..,,,,,,,,,,.,...,...,.,.........,:,.,,,,,,....,.......,,,,.:,::,,...,,..,,,,,:,,,,,,..,,,,.,..,..,,,,,,,,,,,,,,,:::;';;:,,,,,,.,,.,::::;;'';;;::,,,,,,,:,,,:::::::::::::,;:,,,,,,,,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,::,,:::::::::::::::::::::,::
,,,,,,,,,,,,,...,,,,,,,,,:,..,,,,...,....,..............,,,.......,...,,,,,.,,,,,,,..,.,,,,,,,,,,,,.,....,....,,,,,,,,,,,,,,,,,::;'+;,::::,,:,:::,::;;;;;;:::::,:,::,,,,,,,,::,:,:::::::;::,,,:::::,,,,,,,,,,,,:::,,,,,,,,,,,:::;::::::::::::,::
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,..................,,,.,.........,.,...,,:,,,,.,,.,,,,,,,,,,,,,,,.....,.....,.,,,,,,,,,,,,,,:::;'+';::::::::::;;:;;;;:::,:,,,,,,:,,:,,:::::::::,,,::::;;:,,,::,,,,:,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,:::::::::.:::::::
,,,,,,,,,,,,,,,.,::,.,,,,,.,,,,,,,,,...,,,,,.....,.....,.,,..,.......,,...,.,,::,,,,,,.,,,,,,,:,,,,,............,,,,,,,,,,,,,:::::;;''';;;::::::;;''';:::::,:,,,,,:::,,::;;;;;;:,,::,,,,,::::,,,,,,,,,,,:,,,:,,,,,,,,,..,,,,,:,,,,,,:,::;:::::::
,,,,..,,,,,,,,.,,,:,,,,,,,,..,,,.,,..,,,:,,,:,,,,,......,,...,,,,,,....,,...,.,,,,,.,,,,,,,,,,,...,..,.........,,,,,,,,,,,,,:,:::::;;''+;;;;;:;;'''';;':::::,,,,,,:,:,,,,::;:;::,,,,,,,:,,,:,,,,,,,:,,,,,,::,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,.,,,::::::::
,,,,..,,,,,,,...,,,,........,,,,...,,,,,,,,,,,,,,..........,,,:,,,,.......,,,..,,,.......,,,,..........,,,,,..,,,.,,,,,,,,,,,,,:::::;;'++';;';;'''';;:::::,,,,,,,,:::,,:,,::::,::,,,,,,:,,,,,,::,,,,:,,,:,:,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,'':,,,,,:,:::
,,,,,,,,,.,,,,.,,.,.,.,,,..,,,,.,,.,,,..,::,,,,,..,,,......,..,,,,,...,.,::,,,..,.,,.....,.........,...,..,..,,.,,.,,.,,,:,,,,,,,,:::;'++#';;'';';';:::::,,:,,,,,,:,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,::,,,,,,,,,,,,,,,:,::,,:,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,::,,,,,,,,,:
.,...,,,,,,,,.,,,,,,......,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,..,,,.,.......,,,,,.....,,,,.,,,:,,,,.,,.,,,:,,...........,..,,...,,..,,,,,,,,,,,,,::::;''+++''''+';;:::,,:,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,::::,,,,,,,::::,::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,::,.......,,.,,,,,,,,,,,,....,................,.,,:,,.,,,,,,,,.,,,,,,....,,,,,.,......,..,,........,,..,,,.,,,,,,,,,:,,::;'+++++''';::::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:::::::,,,,::,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,..,,,,,,,,,,,,,,.,,.,,,..,.,.,,,::,..,..,,..,....,...,,::,,,:;:..,,,,,.,,.,,,.,,,,..,,,,,...,....,,.,....,,,,,.,,.,..,,,,.,,,,,,,,,::::;''';;;;:::::,,,,,,,,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,......,,,,...,,,:::,,,,,::,.;,:,,,,..,.,....,.,....,,,..........,,.,.,.,,....,...,,,,,,,,,,,,,,,,::::;:::::,::,:,,,,,,,,,,.,,,,,,.,,,,,,,,,.,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,::,,
,,,,,,,,,,,,,,:,:,,,.,,,,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,::,,.,,:::,,,;:,,,,,,::,,,:,,,,.,,,,,,,,,,.............,..,,.,,,,,,,..,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,::::,::,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,.,.,,,,,,,,,,,,:,,,,,,,,,,,,,,,,::,,,,,:,,,,,,,,,,,,,,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,.,,,,,:,,,,,,::,,,,,,,,,,,,,,::,,,,.,,,..,,.,,,::,,,,,,,,:::,,,,,,,.,,,...,............,..,.,,.,,,,:,,:,,,,,,::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:::,,,:::,,,,,,,,,,..,...,,...,,,,,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,::,,,,,,,,.,,,,,,:,,,
,,,.,,,,::::,,,,,,,::;;:::,,,,,,,,,,,,,,.,,,,.,,,,,.,,,:,,:::,,..,,,,,,,,,,,..,,,...,.,.......,,,.,,,,,,,:::::::,,,:::,,:::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,::::::,,,,,,,,,,,,,.,..,...,,,,,..,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,;:,,
,,,:,,,,,,,,,,,.,::,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,..,,,,,:,,,,,,:,,,..,,,,,:,,....,.,,,....,.,,..,,,,,,.,,,.,,,::::::::,:,,:,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,::::::,,,:,,,,:,,,,,,,,,.,.,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,::::,,,,,,,,,,,,,,,,::,,
,,,,,,,,,,,,,,,:,,,..,..,.,,,,,,,..,,,,,,,,,,,,,.,,.,,,,,.,:,,., ..,,,,,,,,..,,,.,..,,,,..,,...,,.....,,,:,,,,:::::,,,,,:,,,,,,.,,,,,,,,,,,,:,,,::::,:,:,,,,,,,,,,,,,,,.,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,:,,,,,:,,,,,,,,,:,,,,,,,,,,
,::::,,,,,,,,,,,,,..,.,,,,,,,,,,,,,,,..,,,,;,:,,,,,,,:::::,,,,.`.,.,......,.,.,,.,,,,,,,,...,,..,,,...,,,.,,,:,::,,,,,..,,,,,.,,,,,,,,,,,::::::::::,:,,,,:,,,,,,,,,,,,,.,.,,,,..,.,:,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,,,,,,,,,,,,,:,,,,,,,:,,,,,,,,,,
:::,,,,,,,,,,.,,,,...,.,,,,,,,,,,,,..,,,,,::;,,,,,:;:;;:;:.,.,,,.,....,,,,.,.,,,,,,,,..........,....,.,,,,,:,:,,:,,,,,,,......,,,,,,,,,,,,,::,:::::,::,,,,,,:,,,,,,,,,,....,...,.,,,.,.,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,
:;,:..,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,.,,,.,,,,::,,:,:::::.::;:::,,,,,:,...,..,..,.,.,,,......,....,....,.,,,.,,,,,,,,,,,,,...,..,,,.,,:,,,,,,,,,,:,::::::,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,.,.,,,.,..,..,,,,,.,,,,,,,,:,:,,,,,;,,,,,,,,.,,,,,,.,..,,,,,,,,,,,:,,,
::,,:,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,.,,,,:,,,,,,,,,,,,,,:,:,,;:,,,,,,,:,:,,..,...,,..,.,,,..,.,,.,,..,,,,,...,,,.,,,,,,,,,,.....,.,.,,..,,,,,,,,,,,,,:::::,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,..,,,.,,.,,..,,,,,,,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,,,,,:,,,,,,,,,,,,:,,,,
::,,,,,,,,,,,,...,...,,,,,,:,,,,.,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,:;,,:,::::::,,,,,...,,,...,,,....,,.,,,,.....,,,,,,......,.,,,.,:,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,:::,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,...,,,,,,.,..,,.,...,,...,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,.,,,:,,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,:::,:,.,,..,,,,,,,.,......,,,,,,,,,,,,,,,,......,,,,,,..,::,:,,,,.,,,,,,,,,,,,,,::,,,,,,,,,,,.,..,,,,,,,,,,,,.,..,,,,..,,,,,,,,,,,,,::::::,:,,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,.,,,,.,,,,,:,,:,,,,,:::,,,..,,,,,,,,......,,,.,,,,,,,,,,,,,.,..,......,,....,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,:,,,,,..,,.,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,.,,,,,,:,,,::,:,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,:,:,:,,,,,,,:,,,,,,,,,,,,:,:,,,::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,:,:,,:,.....,,:.....,..,,..,,,.,,,,,,,,,,,,,.,.,,..,,,,.,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,,,,...,,,,,,,,:,,,,,,,,,,,,..,,,,,,,,,.,,,:.,,,.,,,:,:,,,,,,,,,,,,,,,,.,.,,,,,,,,,,,,,,:,
:,,,,,,,,,,,:,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..,,,,,.,,,....,........,,,.......,,,....,,,,,,,.:,.,,,,.,,.,,,,,,.,,,,,;:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,:::,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,:,,,.,.,.,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,:
:,:,,::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,,,,,,,,,.,,,,,,,...,....,,.......,,,,,.......,......,,,.,::::,,:,,,.,,:,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:.,,,,,,,.,,:,,,:,:,,,::,,,,.,.,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,.,.,,,,,.,:,,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,::,,.,..,,,,,.,,,,......,.,.,,,.,,,,,,,,,,.,.,........,..,,,,,,::;:,,.,,,,.,,,.,,,,,.,,,,,:::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,:,,,,,,.,,,.,,,......,,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,:,.,,,,,,..,,,,,,,.,.......,.,,..,,,,,.,,,,,......,,,,,,,.,,,,,::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,.,,,::,,.,......,,....,,.,,,,,,.,,,,,.,,......,,.,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,:::
,,::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,.....,....,,,,,,,,,,,,,.,...,.,,,,.,,....,,,,.,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,::::::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..,,,,,,,,.,..,.,,,,,.,,,,,,,,,.,..,,..,...,,,..,,....,.,,,,,,,,,,,,,,,::
::,::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,,,.,..,,..,,,,,,,,.,..,.,.......,,,,,.,,...,,,..,,,,,.........,::,,,,,,,,,,,,:,,,,,,,,,,,,,,:,::,::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,::,,:,,,,,,,,,...,,,,,..,,.,,...,,,,..,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,:,,,,,,,,,,,
::,,::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,.,.,,,,,,...,,,,,,.,.......,,,,....,,.,,,,,,,,........,::,....,,.,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,:,.,,.,:,,,,,.,..,,,,,,,,...,.,,,,,,.,,,,,,,...,,,.....,,:::,,,,,,,,,,,,
;::,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,.,,..,.,,.,,...,,,.,,,,..,,,..,.,,.......,.,.,.,.........,,,,,,,,,,,.,,:,,,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,.,,,,,,..,,,,,,,,,,,,,...,,,,,,,,,,...,,,,.,,,,,,,,,,:::,,,,,,,,,:
::::,:,,,,,,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,....,.,,,.,,.,.,,,,,,,.,,,...,..,,,,...,.,..,..,::,.,,,,,,.,,:::,,,,,,,,,,:,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,..,,.,,,,,,,,,,.,,,::::,,,,,,,
:::,:,:,,,,,,,,,,..,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,..,..,.,,,,,,,,,,..,,,...,,,,,,.,,,,,,,,,........,,,,,,,,.,,,,,,,,:,,,,,,,,,,:,:,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,.,,,,,,,:.,.,,,,,,,.,,,,,,,,,,.,,,,,.,,,,,,,,,,.,,.,,,,,,,,,.,,,,,,,,::::,,:,
:::,:,,,,,:,,,,,,.,,,,,,,,,,::,,,,,,,,.....,,,,,,,,,,,,,,.,...,,,,,,,...,..,..,...,,....,..,..,,,,,..,..,,,,,,,,,.,,::,,,,,,,,,,,,,:,,:,,:::,,,,,,,,,:,,,,,,,,,,::,,,,,,,,:,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,.,,.,.,,.,,,,,,,,,,.,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,:;::::
:::::::,,,::,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.....,.,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,.,.....,,,,.,.,......,..:,:,.,.,,.,..,,,::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;:::::,::,,,,,:,,,,,,:,:,.,,,,,,,,,,,::,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,.,,,,,,,,,,,,,,.,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,:::
:,::::::,::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,.....,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,.,,,,,,....,.,..,,,..,,,....,.,,,,,,,....,,:,,,.,,.,,.,,,,,::,,,,,:,:,::::,:,:,,,,,,,::,:,,,:,,,,,,:,,,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:
:::::,:::::,,,,:,,,,,,,,,,,,..,,,,,,,,,.,,......,,,,,,,,,,.,,,....,,,,,,,..........,,,,,,,,..,,,,,.......,,,,,,,:,,,...,,,,,,,,.,,,,::,:,,,,,,,,,,,:::,::,,.,,,,,::,,,:,,,,:::,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Este poza “Olandezei zburătoare” de aici, convertită pe picascii.com

© 2009-2020 Alex. Burlacu
%d bloggers like this: